Luk. 2:1-20

Betlehem har en central plats i den bibliska historien. Dess betydelse omfattar hela GT:s tid alltifrån Israels forntid till Jesu födelse. I Betlehem föds patriarken Jakobs tolfte och yngsta son Benjamin och hans familj blir fulltalig. Hans tolv söner är stamfäder till Israels tolv stammar och dess hela folk. Och just före Jakob når Betlehem får han namnet Israel, som är namnet för folket. Det är i Betlehem som Guds första löfte till Abraham och hans efterkommande fullbordas, det skall bli ett stort folk. Men Betlehem är också centrum för Guds följande stora gärning och löfte som handlar om befrielsen. I det löftet inbegrips inte bara folkets befrielse utan hela mänsklighetens befrielse.
Hela händelseförloppet börjar långt ifrån, redan med Josef, Jakobs nästyngsta son, när hans bröder i sin avundsjuka säljer honom till Egypten. Men han är lyckosam därför att Gud är med honom. Jag tror att när vi betraktar Josefs historia kan vi just förstå vad upplevelsen av att Gud är med oss betyder på det konkreta, personliga planet. Så där arbetar Gud, hans gärningar blir barmhärtighet och han tar sig an den utsatta.
Men historien har flere vändpunkter, Josefs far och bröder lider nöd och de reser till Egypten för att inte gå under. Familjen stannar där och växer till ett folk, som Gud lovade Abraham.
När vi betraktar Josef och hans familj och folk har de annars helt motsatta öden. Josefs vistelse i Egypten var först slavens liv, men han blir fri genom farao och får en uppsatt position. För hans familj som växer till ett folk är vistelsen först frivillig, men sedan leder den till slaveri genom farao, som inte heller vil släppa folket. Först genom Moses och som ett folk får det erfara befrielse. Samtidigt blir befrielsen också en gemensam upplevelse för hela folket. Den befrielsen kommer det ihåg ännu i denna dag.
Som ett folk invandrar Israel i det lovade landet, varifrån det utvandrat som en familj. Men flykten från Egypten sker under dramatiska omständigheter. Varje egyptisk förstfött bland människor och djur dör. För att återbetala offret som gavs för deras befrielse inrättar Israel offertjänst redan under ökenvandringen. Och för att återlösa varje förstfödd son måste varje israelitisk far betala fem siklar silver.
Till Betlehem anknyts också en annan central person i GT. När den moabitiska kvinnan Rut kommer till landet blir hon stammoder till kung David. David växte upp i Betlehem, där han först verkade som herde tills han blev hela folkets herde.
Profeterna säger att Jesu födelse har samband med patriarkerna och David. Jesus är inte bara israelit och Davids släkting. Det är just han som fullbordar Guds löfte om befrielse och räddning för hela mänskligheten. När Jesus föds i Betlehem blir också staden Betlehems roll fullbordad i Guds historia. Efter att Jesus fötts har staden gjort sitt.
Jag berättade att den israelitiska offertjänsten grundades för att återbetala offret som gavs för folkets befrielse ur Egyptens slaveri och att för varje förstfödd pojke skulle det betalas lösen. Lukas evangelium berättar att Maria offrade i templet det som hörde till henne. Men det berättas inte att Josef skulle ha betalat fem siklar silver för sin förstfödde son. I stället berättar evangeliet att Jesus dör vid nionde timmen, när syndoffret offrades i templet. Att Josef inte kunde betala priset för sin son, det är klart eftersom ingen kan betala priset för det som Jesus gjorde, han betalade priset inte bara för sig själv och sitt folk utan för hela mänskligheten. Efter Jesu eget offer är alla offer onödiga. Kort efter Jesu död och uppståndelse förstörs templet och återuppbygges aldrig mera.
Betlehems historia är en lång historia. Den handlar främst om hur Gud vill rädda och och befria sitt folk, liksom hela mänskligheten. Vi kan tycka att det tar onödigt många omvägar och har alltför många vändpunkter, men jag har bara nämnt en bråkdel. Gud vill inte bara befria sitt folk och hela mänskligheten. Samtidigt vill han lära människan vad det betyder för oss att älska sin nästa och honom överallt, och vad det betyder att leva av tro. Han vill inte ha offer, utan kärlek till hans gärningar, en tillit till att han förverkligar sin vilja och att han har allt i sina goda händer. Julevangeliet visar hur våra liv sammanflätas med hans frälsning och befrielse. Jesus fullbordar det stora händelseförloppet som är Guds frälsning. Det är just genom tro på honom som våra liv sammanlänkas med hans frälsning.
Jag har berättat om frälsningens stora händelseförlopp, men vi skall inte glömma att minska perspektivet, så att vi ser att Gud också leder våra personliga liv. Både GT och NT vittnar hur Gud räddar sitt folk och hela mänskligheten, men avslöjar inte hur han leder våra liv. Men de visar nog att han är trofast och håller sina löften. Genom alla hans gärningar i tiden kan vi uppfatta att vi kan ha tillit till honom. Genom sin Sons födelse, liv, död och uppståndelse visar han att endast han kan ensam kan vara vårt allt. Amen.